Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego lolaflora.pl;

4. Sklep internetowy lolaflora.pl– serwis internetowy dostępny pod adresem lolaflora.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Lola Flora Karolina Kuczek,  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.lolaflora.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem lolaflora.pl, prowadzony jest przez Lola Flora Karolina Kuczek, mieszczącej się w Krakowie na ulicy Meiselsa 3, NIP 5492429609, Regon 123108021. Adres do korespondencji ul. Przemysłowa 4/29, 30-701 Kraków.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.6. Towary mogą się różnić od tych widocznych na zdjęciach w Sklepie. Szczególnie dotyczy to roślin i ręcznie wykonanych osłonek/doniczek, w przypadku, których każdy produkt jest nieco inny.

2.7. Dane kontaktowe: [email protected], telefon do sklepu w Krakowie: +48 570 704 805, telefon do sklepu w Katowicach: +48 534 640 014

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

3.2. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepu jest podanie danych wymaganych do zakupu danego Towaru. Dane te różnią się w zależności od rodzaju zamówienia, sposobu płatności i sposobu dostawy.

3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sklep. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji zamówienia. 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lolaflora.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.6. Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie przyjęcia zamówienia przez sklep.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Część produktów, w szczególności duże rośliny lub takie, które łatwo mogą ulec zniszczeniu, nie podlegają wysyłce. Produkty te można odebrać osobiście w sklepie na ul. Meiselsa 3 w Krakowie i sklepie przy ul. św. Stanisława 6 Katowice.  Do tych produktów można również zamówić usługę dowozu w Krakowie i Katowicach. Przed obiorem osobisty, prosimy o kontakt ze sklepem przez Facebooka, maila lub telefonicznie w celu umówienie odbioru.

5.3. Informacje na temat dostępnych sposobów dostawy  oraz ich kosztu widnieją przy opisie każdego Towaru dostępnego w Sklepie. Sposoby dostawy to: odbiór osobisty, dowóz Lola Flora, wysyłka. Towary w sklepie różnią się dostępnymi sposobami dostawy.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar przez Sklep. Termin dostawy widoczny w opisie produktów w sklepie, jest czasem szacowanym. Towary różnią się od siebie przewidywanym czasem dostawy lub możliwego odbioru.

5.5. Termin realizacji dostawy w przypadku płatności kartą płatniczą wynosi od 2 do 10 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar przez Sklep. Termin dostawy widoczny w opisie produktów w sklepie, jest czasem szacowanym. Towary różnią się od siebie przewidywanym czasem dostawy lub możliwego odbioru.

5.5 Przy odbiorze osobistym w Krakowie lub Katowicach wymagany jest kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sklepem w celu umówienia dnia odbioru.

5.6 W przypadku nieodebrania przesyłki od dostarczającego lub zwrotu przesyłki z winy klienta, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki.

5.7 W przypadku nieodebrania przesyłki od dostarczającego lub zwrotu przesyłki z winy klienta, jeśli towar ulegnie zniszczeniu ze względu na wydłużony czas przebywania w transporcie, klient może być obciążony kosztami zniszczonego towaru.

5.8 Odbierając przesyłkę klient zobowiązany jest sprawdzić jej stan przy kurierze. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego na adres: [email protected], do 24 godzin od momentu odebrania przesylki.

VI. Ceny, sposoby płatności i dostawy

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Dostępne sposoby płatności:

a) przelewem  własnym na numer konta bankowego mBank
86 1140 2004 0000 3402 7747 0029.

b) płatnośc elektroniczna

c) karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

6.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.

6.4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatność i wynosi od jednego do dziesięciu dni roboczych. 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, na adres elektroniczny sklepu tj. [email protected] W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Państwa płatności w tym koszty wysyłki/dostawy zwracanego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez nas) nie później niż 7 dni od momentu, po otrzymaniu od Państwa zwracanego towaru.

7.2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w pkt 2.1., bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient. Zwracany towar musi być nienaruszony, dostarczony w taki sam sposób w jaki był dostarczony do Klienta oraz zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu w taki sam sposób w jaki został zabezpieczony do transportu przez Sklep. Jeśli towar nie zostanie odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i ulegnie zniszczeniu, klient może zostać obciążony kosztami towaru.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Lola Flora Karolina Kuczek jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected]l Lola Flora Karolina Kuczek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

3.3 Sklep rozpatruje reklamację na podstawie filmu wysłanego prze Klienta i obrazującego uszkodzenia produktu. Reklamacje wynikające z uszkodzenia produktów należy składać w ciągu 24 godzin od odebrania paczki. 

8.4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji należy towar odesłać. Koszt wysyłki reklamowanego towaru ponosi Sklep. Reklamowany towar należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie transportu w taki sam sposób w jaki został zabezpieczony do transportu przez Sklep. Jeśli towar nie zostanie odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i jego stan ulegnie pogorszeniu w stosunku do filmu przesłanego w reklamacji, klient może zostać obciążony kosztami towaru. 

3.5 Reklamacji nie podlegają drobne różnice w wyglądzie rośliny w stosunku do zdjęcia zamieszczonych w Sklepie, takie jak: ilość liści i kwiatów, układ liści, dobre różnice w wybarwieniu. 

3.6. Reklamacji nie podlegają drobne uszkodzenia, wynikające z wysyłki roślin, takie jak drobne zgniecenia, czy niewielkie podłamania, nie mające mające istotnego wpływu na wygląd rośliny. 

IX. Zwroty środków finansowych

1. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

2. Jeśli Klien chce aby środki zostały zwrócne na inny numer konta niż ten użyty podczas zakupu, informację tą należy wysłać na adres mailowy: [email protected]

4. Do dokonania zwrotu konieczny jest paragon lub faktura, będące dowodem zakupu. 

X. Przetwarzanie danych osobowych. 

1. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (zwłaszcza w formularzu uzupełnianym podczas składania zamówienia).

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

  1. W formularzu składania zamówienia gromadzone są poniższe dane:

a) imię i nazwisko

b) numer telefonu

c) adres: kod pocztowy lub kod pocztowy, ulica i numer domu/mieszkania (w zależności od rodzaju wybranej formy dostawy)

d) email

e) w przypadku zamówienia dla firm: nazwa firmy, adres firmy, numer telefonu NIP

  1. Dane podane gromadzone przez Serwis są wykorzystywane do:

a) realizacji zamówienia kontaktu w sprawie zamówienia

b) profilowania w celach marketingu bezpośredniego w ramach usług Administratora. Przykładem tego są: rabaty przyznawane indywidualnie, kody rabatowe, przypomnienie o niedokończonych zakupach, propozycje produktów lub usług, które mogą odpowiadać preferencjom Użytkownika.

8. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności: https://lolaflora.pl/polityka-prywatnosci

9. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwane „Rozporządzenie RODO”.

XI. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lola Flora Karolina Kuczek,  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lola Flora Karolina Kuczek a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Lola Flora Karolina Kuczek.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.